Skip to main content

Povolení
Kácení stromů


Povolení kácení stromů nebo obecně legislativu kácení dřevin rostoucích na mimolesních pozemcích upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), a dále vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), kterou se provádějí některá ustanovení zmiňovaného zákona. Vyhláška je platná od 15.7.2013. Zákonem jsou chráněny všechny dřeviny bez rozdílu a protože jde o záležitost státní správy, o povolení je třeba žádat na příslušném správním obvodu obce.

V rámci novely vyhlášky č. 189/2013 Sb., došlo od 1.11.2014 k těmto zásadním změnám:

„Hlavní změnou oproti dosavadnímu stavu je úprava kácení v zahradách, kdy nově platí režim kácení bez povolení pouze pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Z vyhlášky tak zmizela problémová speciální definice pro zahradu, kácení bez povolení se zúžilo pouze na ovocné dřeviny, ty však bude možné kácet bez povolení např. i u rekreačních objektů, pokud jsou v zastavěném území.

V návaznosti na novelu vyhlášky se připravuje aktualizace Metodického doporučení MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 189/2013 Sb., které vyšlo ve Věstníku MŽP 2013/8. V něm by nově měl být uveden např. seznam ovocných dřevin.“

zdroj: Ochranaprirody.cz